Privacyverklaring

Versie mei 2018

Privacyverklaring DKC Totaaltechniek B.V. 
Welkom bij de website van DKC Totaaltechniek B.V. (DKC). Wij nemen de bescherming van de privacy serieus. Hieronder vind u dan ook ons privacybeleid om u op de hoogte te houden van de soort gegevens die we over u verzamelen en hoe we deze gegevens gebruiken. De privacyverklaring kan worden bijgewerkt. Op de website zal altijd de laatste versie worden gepubliceerd. Controleer dus regelmatig of er wijzigingen zijn aangebracht. Door gebruik te maken van deze website, geeft u aan in te stemmen met deze privacyverklaring en ons gebruik van cookies zoals hieronder is uiteengezet en zoals vermeld in het coockiesbeleid. Gebruik deze website niet als u niet instemt met deze voorwaarden.

Reikwijdte van dit privacybeleid
Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe DKC persoonsgegevens gebruikt en welke informatie over de gebruikers van de website(s) van DKC (‘online diensten’) wordt verzameld en beoordeeld, en vervolgens wordt gebruikt, doorgegeven aan derden of anderszins wordt verwerkt. 

Verzameling van gegevens 
Door u verstrekte gegevens 

Normaal gesproken is de verwerking van persoonsgegevens niet vereist voor het gebruik van onze online diensten. Als er persoonsgegevens (naam, (post)adres of e-mailadres) worden verwerkt in het kader van onze online diensten, worden deze persoonsgegevens alleen verwerkt voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze online diensten.

Automatisch verzamelde gegevens 

Afhankelijk van hoe u onze website gebruikt, kunnen we verschillende soorten informatie over u verzamelen en opslaan. Via de website verzamelen we persoonlijke gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw naam en e-mailadres, welke u voor bepaalde producten en services aan ons verstrekt.

​We verzamelen ook gegevens over de browser van uw computer, waaronder het IP-adres van uw computer en de locatie van een persoon, browsertype, besturingssysteem en de internetpagina’s die u bezoekt. Als u onze website vanaf een mobiel of ander apparaat opent, kunnen we de in het apparaat vervatte Unique Device Identifier vastleggen. Middels deze informatie kunnen we relevante content en services voor dat apparaat weergeven en vormgeven.

​Dergelijke automatisch verzamelde gegevens worden niet gekoppeld aan gegevens uit andere bronnen. Mochten er echter concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik, dan behouden wij ons het recht voor om dergelijke gegevens alsnog te verifiëren. 

Google Analytics 
Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Weigeren van cookies 
U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. 

LinkedIn / Facebook 
De informatie die wordt verwerkt door Facebook en LinkedIn wordt opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze social media stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

De buttons op onze website werken door middel van stukjes code die afkomstig zijn van de social media zelf. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees daarom ook de privacyverklaringen van Facebook en LinkedIn om te weten hoe zij met uw (persoons)gegevens omgaan.

Gebruik van persoonsgegevens 
Voor zover verwerking plaatsvindt van uw persoonsgegevens, gebeurt dit enkel ten behoeve van en in overeenstemming met één of meer specifieke doeleinden waarvoor u toestemming hebt verleend. Daarbij gaat het met name om: 

  • ​Het leveren, verbeteren en ondersteunen van onze online diensten: Dit omvat het analyseren van gegevens, het identificeren van gebruikstrends en het maken van berekeningen en statistieken inzake patronen in gebruikerstoegang. Deze gegevens zullen worden geanonimiseerd en/of gepseudonimiseerd.
  • ​Marketing: Alleen als u daarmee hebt ingestemd, worden uw persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals enquêtes, verlotingen of andere reclamecampagnes. In dat geval worden uw gegevens opgeslagen gedurende twee jaar, tenzij een langere opslag om andere redenen wettelijk is vereist. U kunt uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden op elk moment intrekken.
  • ​Gebruik van het contactformulier: Als u het contactformulier gebruikt voor (aan)vragen, wordt de door u verstrekte informatie, inclusief uw contactgegevens, gebruikt om de (aan)vragen te verwerken en opgeslagen voor eventueel later gebruik in geval van vervolgvragen. Indien nodig voor de verwerking van uw (aan)vraag kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan ondernemingen binnen DKC of aan betrokken derden. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen voor de duur van de verwerking van de (aan)vraag, met een maximum van één jaar na afronding van de verwerking, tenzij een langere opslag om andere redenen wettelijk is vereist.
  • ​Sollicitaties: Sollicitaties bevatten persoonsgegevens (bijv. cv, contactgegevens enz.). Wij kunnen dergelijke persoonsgegevens binnen DKC gebruiken om te besluiten over het al dan niet aannemen van de sollicitant of om de sollicitatiebrief te beantwoorden.
  • Uitvoering en beheer van opdrachten: Voor de uitvoering van storingsmeldingen kunnen wij gebruikmaken van de diensten van derden, aan wie wij u gegevens uitsluitend doorgeven voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van uw melding. ​
  • Bescherming van rechten en eigendommen: Als wij reden hebben om aan te nemen dat er inbreuk is of kan worden gemaakt op de rechten en eigendommen van DKC, haar leveranciers, haar klanten of derden, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken en doorgeven om deze rechten en/of eigendommen te beschermen. Bovendien behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken, mits wij daartoe wettelijk of in opdracht van de bevoegde autoriteiten verplicht zijn of mits dit noodzakelijk is om een eerlijke rechtsgang te waarborgen of om de hierboven genoemde rechten te beschermen.
  • ​Opschonen en consolideren van gegevens: De door u verstrekte persoonsgegevens waarvan de bewaartermijn nog niet is verstreken kunnen van tijd tot tijd worden getoetst aan of geconsolideerd met (i) gegevens uit onze bestaande registers (online en offline), (ii) gegevens die van een rechtsvoorganger zijn overgenomen, of (iii) gegevens uit andere bronnen.​​


Gegevens delen 
We kunnen uw gegevens delen met andere entiteiten om informatie en services die door u bij ons worden aangevraagd, te verstrekken en om onze services te verbeteren. We delen uw gegevens alleen met uw toestemming met externe partijen, tenzij dit is vereist door de wet of een overheidsinstantie.

​Afhankelijk van het soort interactie dat u hebt gevraagd (bijv. verzoek om te worden teruggebeld, plaatsing van storingsmelding, aanvraag van diensten, informatie, enz.), kunnen uw gegevens worden uitgewisseld met derden die betrokken zijn bij de uitvoering hiervan. Wij kunnen ook verplicht zijn persoonsgegevens te verstrekken om aan wettelijke vereisten te voldoen of om rechten en overeenkomsten af te dwingen. ​

Naleving van wetten en andere verplichtingen
Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken om (i) wetten of regels, bevelen van overheidsinstanties of verplichte maatregelen na te leven of uit te voeren, (ii) veiligheidsrisico’s, fraude of andere kwaadwillige activiteiten op te sporen en te voorkomen, (iii) de rechten en eigendommen van DKC of van derden te beschermen en/of te handhaven, en (iv) de rechten en de persoonlijke veiligheid van onze werknemers en van derden te beschermen. 

Recht op informatie, intrekking en verwijdering van uw persoonsgegevens 
U hebt het recht om schriftelijk informatie op te vragen over door ons verwerkte persoonsgegevens. Bovendien heeft u in verband met het gebruik van uw persoonsgegevens het recht om deze in te zien, te rectificeren, te wissen, in te trekken of de verwerking ervan te beperken alsook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit. Dergelijke verzoeken en eventuele andere vragen kunt u sturen naar het contactadres. Het opvragen van een kopie of wissen van persoonsgegevens is beperkt tot de gegevens welke wij met uw toestemming hebben verzameld dan wel die noodzakelijk waren voor het uitvoeren van uw overeenkomst met ons. 

Als u uw toestemming voor de opslag of het gebruik van uw gegevens wenst in te trekken, kunt u uiteraard ook een e-mail sturen naar info@dkc.nl. Het intrekken van uw toestemming zal geen terugwerkende kracht hebben en verwerkingen tot het moment van intrekken blijven rechtmatig. 

Beveiliging 
Wij streven ernaar om uw gegevens veilig te bewaren. Hierom hebben wij technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om verlies van uw gegevens of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens te voorkomen. 

DKC past een groot aantal gegevensbeveiligingsmaatregelen toe om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te waarborgen. Gezien de aard van het internet willen wij er echter op wijzen dat er beveiligingsrisico’s verbonden zijn aan de gegevensoverdracht via internet (bijv. communicatie per e-mail) en dat volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden redelijkerwijs niet mogelijk is. 

Contactgegevens 
Als u een van de bovenstaande zaken wilt aanvragen of als u een vraag hebt betreffende ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met: info@dkc.nl